Ważne pojęcia:

Gabinet – Gabinet Terapii Poznawczo-Behawioralnej E. Wójcik z siedzibą w Gdyni przy ul. Kruczkowskiego 5b/7  zwany również Organizatorem zajęć.
Uczestnik – osoba, która zgłosiła udział w danym kursie bądź uczestniczy w zamówionym szkoleniu.
Zamawiający – klient instytucjonalny zamawiający szkolenie dla grupy uczestników.
Prowadzący – wykładowca prowadzący zajęcia w ramach kursu lub szkolenia.

Warunki ogólne szkoleń:

 1. W ramach działalności Gabinetu prowadzone są zajęcia edukacyjne w formie warsztatów, wykładów, seminariów, superwizji, grup wsparcia. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów, upoważnionych do prowadzenia szkoleń. Wszyscy prowadzący zajęcia posiadają adekwatne kwalifikacje, poświadczone odpowiednimi dokumentami.
 2. Gabinet jest placówką o zasięgu ogólnokrajowym.
 3. Jednostka wykładowa trwa 45 minut.
 4. Oferta szkoleniowa dostępna jest na stronie ewawojcik.pl. Istnieje możliwość dostosowania zamówienia do potrzeb klienta.
 5. Szkolenia odbywają się w wynajętej sali szkoleniowej.
 6. Szkolenia dla indywidualnych uczestników organizowane są pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby uczestników, tj. 15 – 30 osób. W szczególnych przypadkach właściciel Gabinetu decyduje o uruchomieniu kursu z mniejszą liczbą uczestników.
 7. Uczestnicy szkoleń mają prawo uzyskać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie wydaje się na prośbę uczestnika po uzyskaniu niezbędnych danych.
  Zaświadczenie Gabinetu wydawane jest na podstawie uczestnictwa w zajęciach i wypełnieniu warunków podanych w ofercie (np. zaliczenie pisemne, zadania domowe itp.). W przypadku szkoleń długoterminowych dopuszczalna jest uzasadniona nieobecność na 1 bloku zajęć (wypadek losowy, choroba itp).
  Gabinet prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń. Gabinet może wydać duplikat zaświadczenia na prośbę uczestnika, po wniesieniu przez niego opłaty w wysokości 10zł.
 8. W przypadku szkoleń na zamówienie, zaświadczenia wydawane są po spełnieniu następujących warunków:
  1. Zakończenie szkolenia
  2. Dostarczenie przez Zamawiającego informacji niezbędnych do wydania zaświadczenia
  3. Wniesienia opłaty za szkolenie.
 9. Zaświadczenia wysyłamy Zamawiającemu listem poleconym w terminie nie krótszym niż 14 dni po zakończeniu szkolenia. Zaświadczenia dla Uczestników szkolenia są wydane zaraz po zakończeniu szkolenia.
 10. Wszelkie nieobecności na zajęciach należy zgłaszać wcześniej pracownikom Gabinetu. Poświadczeniem obecności na zajęciach jest własnoręczny podpis Uczestnika na liście obecności. Prowadzący ma prawo zweryfikować listę obecności w trakcie zajęć i odnotować nieobecność Uczestnika (w przypadku odkrycia nieobecności osoby podpisanej na liście, traktowane jest to jako brak obecności na zajęciach).
 11. Opłata za kurs dla klientów indywidualnych obejmuje udział w zajęciach, materiały w formie papierowej, poczęstunek (kawa, herbata, ciastka).
 12. W przypadku klientów instytucjonalnych zakres prowadzonych świadczeń każdorazowo określany jest w odrębnej umowie.


Warunki zgłoszenia:

 1. Zgłoszenie udziału w szkoleniu następuje poprzez wypełnienie i przesłanie karty zgłoszeniadostępnej na stronie ewawojcik.pl. Poprawne wypełnienie karty umożliwia bezproblemową obsługę szkolenia.
 2. W przypadku klientów indywidualnych, ostatecznym potwierdzeniem zgłoszenia jest dokonanie wpłaty zaliczki lub pełnej kwoty. Dopiero wówczas wysyłane jest potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 3. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w realizacji zlecenia wynikłe z przyczyn leżących po stronie zamawiającego (brak danych, w szczególności imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzenia oraz danych kontaktowych – e-mail, adres, telefon).
 4. Gabinet nie prowadzi rezerwacji telefonicznej miejsc na szkoleniach. Warunkiem ostatecznym wpisania na listę jest dokonanie płatności przelewem na konto zgodnie z ustalonym i podanym na stronie www harmonogramem płatności.

Opłaty:

 1. Koszt szkoleń organizowanych podawane są każdorazowo w ofercie szkolenia
 2. Gabinet wystawia faktury; osoby zainteresowane uzyskaniem faktury proszone są o wypełnienie rubryki z danymi do faktury w karcie zgłoszenia.
 3. Wpłat za szkolenia można dokonywać przelewem na konto, przekazem pocztowym lub – w wyjątkowych wypadkach – gotówką, w siedzibie Organizatora.
 4. W przypadku realizacji szkolenia poza terenem Trójmiasta do kosztu szkolenia doliczany jest koszt dojazdu oraz noclegu wykładowców zgodnie z obowiązującymi wskaźnikami.
 5. Indywidualny Uczestnik szkolenia winien uiścić opłatę za kurs zgodnie z przyjętym i podanym na stronie www harmonogramem wpłaty. Faktura wystawiona jest po uzyskaniu wpłaty chyba że strony ustaliły inaczej.
 6. Brak wpłaty do ustalonego terminu uznawany jest za rezygnację ze szkolenia. W przypadku gdy Uczestnik zgłasza swój udział w szkoleniu po terminie podanym w harmonogramie, wpłaty należy dokonać niezwłocznie po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
 7. Zamawiający szkolenie obowiązany jest do wniesienia opłaty po wystawieniu faktury, zgodnie z terminem płatności widniejącym na fakturze. Przekroczenie terminu płatności skutkować będzie naliczaniem odsetek ustawowych za zwłokę.

Warunki odwołania lub rezygnacji:

 1. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia.
 2. Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku niedostatecznej liczby zgłoszonych Uczestników.
 3. W przypadku rezygnacji uczestnika w okresie do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia Gabinet zwraca 90% kwoty szkolenia, zatrzymując 10% tytułem kosztów manipulacyjnych. Jeżeli rezygnacja nastąpi w okresie krótszym niż 5 dni przed szkoleniem Gabinet nie zwraca pieniędzy.
 4. W przypadku nieobecności na szkoleniu lub znacznym spóźnieniu się (które uniemożliwia otrzymanie certyfikatu) z przyczyn leżących po stronie Uczestnika opłata za kurs nie podlega zwrotowi. W przypadku szkoleń długoterminowych brak uczestnictwa w danym bloku szkoleniowym nie zwalnia z opłaty za ten blok.
 5. Za rezygnację z kursu uważa się pisemne powiadomienie Organizatora szkolenia i otrzymanie potwierdzenia uzyskania tej informacji (e-mail, sms).
 6. Jeżeli uczestnik szkolenia w znaczący sposób utrudnia innym słuchaczom udział w szkoleniu (np. nie stosując się do ogólnie przyjętych norm społecznych i zasad ustalonych na szkoleniu, pozostając pod wpływem substancji psychoaktywnych itp.) zostanie usunięty ze szkolenia. W takiej sytuacji opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.