Oferta terapeutyczna

Terapia poznawczo-behawioralna

  • Jest usystematyzowana, krótkoterminowa, zorientowana na teraźniejszość
  • Ma charakter edukacyjny
  • Główny akcent kładzie się na indywidualne zasoby i mocne strony pacjentów
  • Jej celem jest wprowadzenie zmian, które można obiektywnie zmierzyć (zmiany te najczęściej dotyczą: zachowań, emocji, objawów fizjologicznych, sposobu myślenia oraz sposobu radzenia sobie z problemami w wielu trudnych sytuacjach)
  • Polega na stosowaniu technik poznawczych i behawioralnych, które pomagają przyjrzeć się procesom myślowym, przezwyciężyć nieprzydatne przekonania i schematy będących źródłem problemów
  • Pacjent zachęcany jest do pracy między sesjami
  • Relacja pacjenta i terapeuty oparta jest na ścisłej współpracy i zaufaniu
  • Sesja trwa 50 min

Terapia schematu

Terapia Schematu ( Schema Therapy) stanowi jedno z podejść tzw. „trzeciej fali terapii poznawczo behawioralnych”, dynamicznie rozwijających się szkół terapeutycznych opartych na wielu badaniach naukowych oraz o udowodnionej skuteczności.

To najnowsza metoda skuteczna w leczeniu m.in. zaburzeń osobowości, przewlekłej depresji oraz innych zaburzeń będących trudnymi wyzwaniami w pracy terapeutycznej.

Terapia Schematu integruje nurt poznawczo -behawioralny, psychodynamiczny oraz Gestalt. Korzenie swoje ma również w teorii przywiązania Bowlby’ego i zakłada, że niezaspokojone potrzeby emocjonalne dziecka mają wpływ na dalszy jego rozwój.

Ojcem Terapii Schematu jest Jeffrey Joung, dyrektor Centrum Terapii Poznawczej w Nowym Jorku i Instytutu Terapii Schematu.

Terapia dla osób LGBT

Osoby o homoseksualnej i biseksualnej orientacji nie różnią się w żaden sposób od innych ludzi. Tak samo jak wszyscy cierpią na depresje, zaburzenia lękowe czy zaburzenia osobowości.

Orientacja seksualna nie jest zjawiskiem patologicznym i nie podlega terapii. Terapii podlegają ww. zaburzenia, niezgoda na własną seksualność oraz inne trudności życiowe.

Psychoterapia na odległość

Zapraszam do skorzystania z terapii na odległość w formie sesji terapeutycznych prowadzonych przez Skype lub inny dostępny komunikator.

Pomoc skierowana jest do osób które z powodu swoich trudności/problemów nie są w stanie osobiście przybyć na wizytę ponieważ mieszkają za granicą lub daleko od Gdyni lub z innych przyczyn nie mogą przybyć na spotkanie.

Cena e-porady, konsultacji bądź sesji terapeutycznej różni się w zależności złożoności problemu lub długości trwania terapii.

Terapia własna dla terapeutów

W trakcie szkolenia do certyfikatu możliwość uzyskania zaświadczenia.